Termeni si conditii

I. Termeni si conditii

1. Ne vom referi la acest document ca „Termeni si conditii” sau „contractul”. Prin utilizarea serviciului GestiuneIMM sunteti de acord cu contractul.

II. Partile contractate

1. Furnizor: Denumire/forma juridica: SC Runestone SRL, CIF/CUI: 31402784, reg. com.: J33/244/2013, adresa sediului social: str. Aleea Saturn nr. 3, Suceava, Romania, banca: Banca Transilivania, IBAN: RO72BTRLRONCRT0208511501 (RON), email: suport@gestiuneimm.com, in calitate de FURNIZOR al serviciului GestiuneIMM.

2. Beneficiar: utilizator GestiuneIMM

III. Obiectul contractului

1. Obiectul contractului il reprezinta serviciul online de stocare si raportare de date numit in continuare „GestiuneIMM” sau „serviciul”.

2. Serviciul GestiuneIMM este oferit de furnizor catre beneficiar prin intermediul sitului „www.gestiuneimm.com” sau „gestiuneimm.cloudapp.net”

IV. Durata contractului

1. Contractul este incheiat pe o perioada nedeterminata si intra in aplicare dupa terminarea perioadei de testare si anume la 15 zile dupa data la care contul a fost creat.

2. Contractul poate fi reziliat, în termenul de valabilitate, la cererea uneia dintre parti, cu un preaviz de 30 zile, daca au fost achitate integral obligatiile.

V. Pretul si modalitatea de plata

1. Pretul serviciului GestiuneIMM este sub forma unui abonament lunar de 5 EUR/LUNA/GESTIUNE si se va achita in termen de 9 zile de la data emiterii facturii prin transfer bancar in contul deschis la Banca Transilvania, sucursala Suceava IBAN: RO72BTRLRONCRT0208511501 (RON).

2. Nerespectarea termenului de plată va duce la blocarea accesului la serviciul GestiuneIMM pentru toate conturile de utilizator ale companiei. Furnizorul se angajeaza sa notifice beneficiarul cu minim 72 de ore de inainte blocarea efectiva a accesului la serviciu. Deblocarea acestuia se realizeaza după ce se va face dovada plătii către furnizor si dupa achitarea unei taxe de reconectare de 30 RON.

3. Runestone SRL îsi rezervă dreptul de majorare a pretului abonamentului. Furnizorul are obligatia să notifice în termen de 30 zile BENEFICIARULUI hotărârea sa; BENEFICIARUL, în termen de 5 zile de la data primirii notificării scrise a Runestone SRL are obligatia să comunice acestuia dacă pretul majorat este acceptabil si să solicite continuarea contractului; dacă BENEFICIARUL nu răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a pretului.

VI. Obligatii Furnizor

1. Să asigure suport prin email la adresa suport@gestiuneimm.com cu termen de raspuns de 48h prin email.

2. Sa asigure suport de urgenta 24/24 la numarul de telefon +40 753 322 122 pentru situatii cauzate de probleme in functionarea serviciului, probleme care blocheaza desfasurarea normala a activitatii beneficiarului.

3. Să rezolve defecte ale serviciului GestiuneIMM semnalate de Beneficiar in termen de 14 zile daca defectul nu blocheaza activitatea, sau in termen de 48h daca defectul blocheaza utilizarea serviciului GestiuneIMM.

4. Sa efectueze backup zilnic la ora 23:00 ale tuturor datelor stocate de BENEFICIAR in 2 locatii geografice aflate la minim 300 de km una fata de cealalta.

5. Sa notifice posibila suspendare a serviciului pe motiv de neplata cu minim 72 de ore inainte de suspendare.

6. Sa depuna eforturile uzuale pentru a asigura confidentialitatea datelor beneficiarului. Daca se constata compromiterea acestei confidentialitati prin vointa furnizorului sau neglijenta vadita a acestuia, furnizorul poate raspunde material dar nu mai mult de contravaloarea abonamentului pe o luna asa cum a fost prevazut la punctul V.

VII. Obligatii Beneficiar

1. Să efectueze plata abonamentului conform celor prevăzute în articolul V a prezentului contract.

2. Să utilizeze serviciul GestiuneIMM conform indicatiilor de pe site.

3. Să asigure operatori cu o bună calificare în operarea calculatorului.

4. Să folosească hardware si software în stare bună de functionare care să nu genereze în mod repetat proasta functionare a serviciului GestiuneIMM.

5. Sa expliciteze suficient de detaliat cererile catre serviciul de suport.

VIII. Raspundere limitata

1. Serviciul GestiuneIMM este un serviciu de stocare si raportare de date. Beneficiarul este raspunzator pentru datele pe care le introduce. Nu oferim nici o garantie explicita sau implicita privind raportari gresite cauzate fie de defecte ale serviciului GestiuneIMM fie de introducerea de date eronate. Ne angajam totusi sa rezolvam eventuale defecte ale serviciului conform celor de la punctul VI al prezentului contract.

2. Realizam backup zilnic a datelor stocate si folosim platforma Microsoft Azure care asigura diverse tehnici de protectie si de securitate a datelor. Runestone SRL are cele mai bune intentii in asigurarea integritatii datelor dvs. Totusi ramane la latitudinea dvs. sa va informati despre tehnicile noastre de protejare si de securitate a datelor si sa decideti daca aceste masuri intrunesc standardele dvs. Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru pierderea partiala sau integrala a datelor cat nici pentru brese de securitate, decat daca acestea au avut loc prin vointa sau neglijenta vadita a furnizorului in limita contravalorii abonamentului pe o luna asa cum este prevazut la punctul V.

3. SC Runestone SRL nu este răspunzător în fata BENEFICIARULUI pentru pierderi, daune, pretenţii sau costuri de nici un fel, incluzând daune subsecvente, indirecte sau accidentale, profituri sau economii pierdute, orice daune provenite din întreruperea afacerilor, neîndeplinirea obligaţiilor de diligenţă sau pretenţiile terţelor părţi, chiar dacă un reprezentant al FURNIZORULUI a fost anunţat în privinţa posibilităţii intervenirii unor astfel de pierderi, daune, pretenţii sau costuri.

4. Runestone SRL nu răspunde pentru sesizările care au ca obiect facilităti pe care serviciul nu a fost proiectat de la început să le cuprindă.

IX. Forta majora

1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzător – total sau partial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră, asa cum este definită de lege.

2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de 30 zile, producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

3. Dacă în termen de 30 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

X. Notificari

1. În acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul sau pe adresa de email prevăzute în partea introductivă a prezentului contract.

2. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire si se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

3. Dacă notificarea se trimite pe email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

XI. Litigii

1. Părtile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor.

2. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a României. Litigiile se vor solutiona în municipiul Suceava.

XII. Clauze finale

1. Următoarele servicii nu fac obiectul prezentului contract: cursuri de instruire; asistentă tehnică pentru eventualele probleme apărute în utilizare; actualizarea serviciului GestiuneIMM cu noi functionalităti; implementarea unor noi functionalităti în functie de cerintele BENEFICIARULUI; modificarea serviciului GestiuneIMM în functie de cerintele BENEFICIARULUI. Asemenea servicii sunt însă posibile, contra cost, prin acordul părtilor.

2. Prezentul contract reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

3. Prin folosirea serviciului GestiuneIMM confirmati că sunteti de acord întru totul cu termenii prezentului contract.

4. În cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.